Chuàngshìjì 44:29

29 Xiànzaì nǐmen yòu yào bǎ zhège daì qù líkāi wǒ , tǎngruò tā zāo haì , nà biàn shì nǐmen shǐ wǒ bái fà cāngcāng , bēi bēicǎn càn de xià yīnjiān qù le .