Chuàngshìjì 44:4

4 Tāmen chū chéng zǒu le bù yuǎn , Yūesè duì jiāzǎi shuō , qǐlai , zhuī nàxiē rén qù , zhuī shàng le jiù duì tāmen shuō , nǐmen wèishénme yǐ è bào shàn ne .