Chuàngshìjì 45:1

1 Yūesè zaì zuǒyòu zhàn zhe de rén miànqián qíng bú zì jìn , fēnfu yī shēng shuō , rén dōu yào líkāi wǒ chū qù . Yūesè hé dìxiōng xiāng rèn de shíhou bìng méiyǒu yī rén zhàn zaì tā miànqián .