Chuàngshìjì 45:18

18 Jiàng nǐmen de fùqin hé nǐmen de juànshǔ dōu bān dào wǒ zhèlǐ lái , wǒ yào bǎ Āijí dì de mĕi wù cìgĕi nǐmen , nǐmen yĕ yào chī zhè dì féimĕi de chūchǎn .