Chuàngshìjì 45:19

19 Xiànzaì wǒ fēnfu nǐmen yào zhèyàng xíng , cóng Āijí dì daì zhe chēliàng qù , bǎ nǐmen de háizi hé qīzi , bìng nǐmen de fùqin dōu bān lái .