Chuàngshìjì 45:3

3 Yūesè duì tā dìxiōng men shuō , wǒ shì Yūesè . wǒde fùqin hái zaì ma , tā dìxiōng bùnéng huídá , yīnwei zaì tā miànqián dōu jīng huáng .