Chuàngshìjì 45:8

8 Zhèyàng kàn lái , chāi wǒ dào zhèlǐ lái de bú shì nǐmen , nǎi shì shén . tā yòu shǐ wǒ rú fǎlǎo de fǔ , zuò tā quán jiā de zhǔ , bìng Āijí quán dì de zǎixiàng .