Chuàngshìjì 46:34

34 Nǐmen yào shuō , nǐde púrén , cóng yòunián zhídào rújīn , dōu yǐ yǎng shēngchù wéi yè , lián wǒmen de zǔzong yĕ dōu yǐ cǐ wéi yè . zhèyàng , nǐmen kĕyǐ zhù zaì Gēshān dì , yīnwei fán mù yáng de dōu beì Āijí rén suǒ yànwù .