Chuàngshìjì 47:6

6 Āijí dì dōu zaì nǐ miànqián , zhǐguǎn jiào nǐ fùqin hé nǐ dìxiōng zhù zaì guó zhōng zuì hǎo de dì . tāmen kĕyǐ zhù zaì Gēshān dì . nǐ ruò zhīdào tāmen zhōngjiān yǒu shénme néng rén , jiù paì tāmen kàn guǎn wǒde shēngchù .