Chuàngshìjì 48:16

16 Jiùshú wǒ tuōlí yīqiè huànnàn de nà shǐzhĕ , cì fú yǔ zhè liǎng gè tóngzǐ . yuàn tāmen guī zaì wǒde míng xià hé wǒ zǔ Yàbólāhǎn , wǒ fù Yǐsā de míng xià . yòu yuàn tāmen zaì shìjiè zhōng shēng yǎng zhòngduō .