Chuàngshìjì 48:7

7 Zhìyú wǒ , wǒ cóng bā dàn lái de shíhou , Lājié sǐ zaì wǒ yǎnqián , zaì Jiānán dì de lù shàng , lí Yǐfǎtā hái yǒu yī duàn lùchéng , wǒ jiù bǎ tā zàng zaì Yǐfǎtā de lù shàng . Yǐfǎtā jiù shì Bólìhéng .