Chuàngshìjì 48:9

9 Yūesè duì tā fùqin shuō , zhè shì shén zaì zhèlǐ cìgĕi wǒde érzi . Yǐsèliè shuō , qǐng nǐ lǐng tāmen dào wǒ gēnqián , wǒ yào gĕi tāmen zhùfú .