Chuàngshìjì 49:6

6 Wǒde líng a , búyào yǔ tāmen tóng móu . wǒde xīn nǎ , búyào yǔ tāmen liánluò . yīnwei tāmen chèn nù shāhaì rén méng , rènyì kǎn duàn niú tuǐ dà jīn .