Chuàngshìjì 50:11

11 Jiānán de jūmín jiàn Yàdá hécháng shàng de āikū , jiù shuō , zhè shì Āijí rén yī cháng dà de āikū . yīncǐ nà dìfang míng jiào YàbóMaìxī , shì zaì Yuēdànhé dōng .