Chuàngshìjì 50:13

13 Bǎ tā bān dào Jiānán dì , zàng zaì Mànlì qián , Maìbǐlā tiánjiān de dòng lǐ . nà dòng hé tián shì Yàbólāhǎn xiàng Hèrén Yǐfúlún mǎi lái wéi yè , zuò fùndì de .