Chuàngshìjì 50:20

20 Cóng qián nǐmen de yìsi shì yào haì wǒ , dàn shén de yìsi yuán shì hǎo de , yào bǎoquán xǔduō rén de xìngméng , chéngjiù jīnrì de guāngjǐng .