Chuàngshìjì 50:5

5 Wǒ fùqin yào sǐ de shíhou jiào wǒ qǐshì shuō , nǐ yào jiāng wǒ zàng zaì Jiānán dì , zaì wǒ wèi zìjǐ suǒ jué de fùnmù lǐ . xiànzaì qiú nǐ ràng wǒ shàng qù zàng wǒ fùqin , yǐhòu wǒ bì huí lái .