Xībóláishū 10:5

5 Suǒyǐ Jīdū dào shìshang lái de shíhou , jiù shuō , shén a jìwù hé lǐwù shì nǐ bú yuànyì de , nǐ céng gĕi wǒ yùbeì le shēntǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)