Xībóláishū 11:11

11 Yīn zhe xìn , lián Sǎlā zìjǐ , suīrán guò le shēngyù de suìshù , hái néng huáiyùn . yīn tā yǐwéi nà yīngxǔ tāde shì kĕ xìn de .
Do Not Sell My Info (CA only)