Xībóláishū 11:22

22 Yūesè yīn zhe xìn , línzhōng de shíhou , tí dào Yǐsèliè zú jiānglái yào chū Āijí , bìng wèi zìjǐ de háigǔ liú xià yí méng .
Do Not Sell My Info (CA only)