Xībóláishū 11:27

27 Tā yīn zhe xìn jiù líkāi Āijí , bù pà wáng nù . yīnwei tā héngxīn rĕnnaì , rútóng kànjian nà bùnéng kànjian de zhǔ .
Do Not Sell My Info (CA only)