Xībóláishū 11:3

3 Wǒmen yīn zhe xìn , jiù zhīdào zhū shìjiè shì jiè shén huà zàochéng de . zhèyàng , suǒ kànjian de , bìng bú shì cóng xiǎnrán zhī wù zào chūlai de .
Do Not Sell My Info (CA only)