Xībóláishū 11:40

40 Yīnwei shén gĕi wǒmen yùbeì le gèng mĕi de shì , jiào tāmen ruò bù yǔ wǒmen tóng dé , jiù bùnéng wánquán .
Do Not Sell My Info (CA only)