Xībóláishū 12:2

2 Yǎngwàng wèi wǒmen xìnxīn chuàngshǐ chéng zhōng de Yēsū . ( huò zuò yǎngwàng nà jiāng zhēn dào chuàngshǐ chéng zhōng de Yēsū ) tā yīn nà bǎi zaì qiántou de xǐlè , jiù qīng kàn xiūrǔ , rĕnshòu le shízìjià de kǔnàn , biàn zuò zaì shén bǎozuò de yòubiān .
Do Not Sell My Info (CA only)