Xībóláishū 12:26

26 Dāngshí tāde shēngyīn zhèndòng le dì . dàn rújīn tā yīngxǔ shuō , zaì yī cì wǒ bù dān yào zhèndòng dì , hái yào zhèndòng tiān .
Do Not Sell My Info (CA only)