Xībóláishū 13:2

2 Bùkĕ wàngjì yòng aì xīn jiēdaì kèlǚ . yīnwei céng yǒu jiēdaì kèlǚ de , bù zhī bù jué jiù jiēdaì le tiānshǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)