Xībóláishū 13:21

21 Zaì gèyàng shàn shì shang , chéngquán nǐmen , jiào nǐmen zūnxíng tāde zhǐyì , yòu jiè zhe Yēsū Jīdū zaì nǐmen xīnli xíng tā suǒ xǐyuè de shì . yuàn róngyào guī gĕi tā , zhídào yǒng yǒngyuǎn yuǎn . āmén .
Do Not Sell My Info (CA only)