Xībóláishū 13:4

4 Hūnyīn , rénrén dōu dāng zūnzhòng , chuáng yĕ bùkĕ wūhuì . yīnwei gǒuhé xíng yín de rén shén bìyào shĕnpàn .
Do Not Sell My Info (CA only)