Xībóláishū 2:6

6 Dàn yǒu rén zaì jīng shǎng mǒu chù zhèngmíng shuō , rén suàn shénme , nǐ jìng gùniàn tā , shìrén suàn shénme , nǐ jìng juàngù tā .
Do Not Sell My Info (CA only)