Xībóláishū 3:1

1 Tóng méng tiān zhào de shèngjié dìxiōng a , nǐmen yīngdāng sīxiǎng , wǒmen suǒ rèn wéi shǐzhĕ , wèi Dàjìsī de Yēsū .
Do Not Sell My Info (CA only)