Xībóláishū 3:12

12 Dìxiōng men , nǐmen yào jǐnshèn , miǎndé nǐmen zhōngjiān , huò yǒu rén cún zhe bú xìn de è xīn , bǎ yǒngshēng shén lí qì le .
Do Not Sell My Info (CA only)