Xībóláishū 5:12

12 Kàn nǐmen xuéxí de gōngfu , bĕn gāi zuò shīfu , shuí zhī hái dé yǒu rén jiāng shén shèng yán xiǎoxué de kāiduān , Lìng jiàodǎo nǐmen . bìngqiĕ chéng le nà bìxū chī nǎi , bùnéng chī gān liáng de rén .
Do Not Sell My Info (CA only)