Xībóláishū 5:7

7 Jīdū zaì ròutǐ de shíhou , jì dàshēng āikū , liú leì dǎogào kĕnqiú nà néng jiù tā miǎn sǐ de zhǔ , jiù yīn tāde qiánchéng , méng le yīngyún .
Do Not Sell My Info (CA only)