Xībóláishū 6:10

10 Yīnwei shén bìng fēi bù gōngyì , jìng wàngjì nǐmen suǒ zuò de gōng , hé nǐmen wèi tā míng suǒ xiǎn de aì xīn , jiù shì xiānqián cìhou shèngtú , rújīn háishì cìhou .
Do Not Sell My Info (CA only)