Xībóláishū 6:11

11 Wǒmen yuàn nǐmen gèrén dōu xiǎn chū zhèyàng de yīnqín , shǐ nǐmen yǒu mǎnzū de zhǐwang , yīzhí dàodǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)