Xībóláishū 6:20

20 Zuò xiānfēng de Yēsū , jì zhào zhe Maìjīxǐdé de dĕngcì , chéng le yǒngyuǎn de Dàjìsī , jiù wèi wǒmen jìnrù màn neì .
Do Not Sell My Info (CA only)