Xībóláishū 7:1

1 Zhè Maìjīxǐdé , jiù shì Sālĕng wáng , yòu shì zhìgāo shén de jìsī , bĕn shì chángyuǎn wéi jìsī de . tā dāng Yàbólāhǎn shā baì zhū wáng huí lái de shíhou , jiù yíngjiē tā , gĕi tā zhùfú .
Do Not Sell My Info (CA only)