Xībóláishū 7:13

13 Yīnwei zhè huà suǒ zhǐ de rén , bĕn shǔ biéde zhīpaì , nà zhīpaì lǐ cónglái méiyǒu yī rén cìhou jìtán .
Do Not Sell My Info (CA only)