Xībóláishū 7:26

26 Xiàng zhèyàng shèngjié , wú xiéè , wú diànwū , yuǎn lí zuì rén , gāo guò zhū tiān de Dàjìsī , yuán shì yǔ wǒmen hé yí de .
Do Not Sell My Info (CA only)