Xībóláishū 8:9

9 Bú xiàng wǒ lā zhe tāmen zǔzong de shǒu , lǐng tāmen chū Āijí de shíhou , yǔ tāmen suǒ lì de yuē . yīnwei tāmen bù héngxīn shǒu wǒde yuē , wǒ yĕ bù lǐ tāmen . zhè shì zhǔ shuō de .
Do Not Sell My Info (CA only)