Xībóláishū 9:13

13 Ruò shānyáng hé gōngniú de xiĕ , bìng mǔ niúdú de huī sǎ zaì bù jié de rénshēn shang , shàngqiĕ jiào rén chéng shèng , shēntǐ jiéjìng .
Do Not Sell My Info (CA only)