Xībóláishū 9:14

14 Hékuàng Jīdū jiè zhe yǒngyuǎn de líng , jiāng zìjǐ wú xiá wú cī xiàn gĕi shén , tāde xiĕ qǐbù gèng néng xǐ jìng nǐmen de xīn . ( yuánwén zuò liángxīn ) chú qù nǐmen de sǐ xíng , shǐ nǐmen shìfèng nà yǒngshēng shén ma .
Do Not Sell My Info (CA only)