Xībóláishū 9:25

25 Yĕ bú shì duō cì jiāng zìjǐ xiànshang , xiàng nà Dàjìsī mĕi nián daì zhe niú yáng xiĕ jìnrù shèng suǒ . ( niú yáng de xiĕ yuánwén zuò bú shì zìjǐ de xiĕ )
Do Not Sell My Info (CA only)