Xībóláishū 9:28

28 Zhèyàng , Jīdū jìrán yī cì beì xiàn , dāndāng le duō rén de zuì , jiānglái yào xiàng nà dĕnghòu tāde rén dì èr cì xiǎnxiàn , bìng yǔ zuì wú guān , nǎi shì wèi zhĕngjiù tāmen .
Do Not Sell My Info (CA only)