Yǎgèshū 1:21

21 Suǒyǐ nǐmen yào tuō qù yīqiè de wūhuì , hé yíng yú de xiéè , cún wēnróu de xīn lǐngshòu nà suǒ zāizhòng de dào , jiù shì néng jiù nǐmen línghún de dào .