Yǎgèshū 1:27

27 Zaì shén wǒmen de fù miànqián , nà qīngjié méiyǒu diànwū de qiánchéng , jiù shì kàn gù zaì huànnàn zhōng de gūér guǎfu , bìngqiĕ bǎoshǒu zìjǐ bù zhānrǎn shìsú .