URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Yǎgèshū 1:5

5 Nǐmen zhōngjiān ruò yǒu quē shǎo zhìhuì de , yīngdāng qiú nà hòu cì yǔ zhòngrén , yĕ bú chìzé rén de shén , zhǔ jiù bì cìgĕi tā .
Do Not Sell My Info (CA only)