URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Yǎgèshū 2:13

13 Yīnwei nà bù liánmǐn rén de , yĕ yào shòu wú liánmǐn de shĕnpàn . liánmǐn yuán shì xiàng shĕnpàn kuā shèng .
Do Not Sell My Info (CA only)