Yǎgèshū 2:16

16 Nǐmen zhōngjiān yǒu rén duì tāmen shuō , píng píngān ān de qù ba , yuàn nǐmen chuān de nuǎn chī de bǎo . què bù gĕi tāmen shēntǐ suǒ xū yòng de , zhè yǒu shénme yìchu ne .