Yǎgèshū 2:18

18 Bì yǒu rén shuō , nǐ yǒu xìnxīn , wǒ yǒu xíngwéi . nǐ jiāng nǐ méiyǒu xíngwéi de xìnxīn zhǐ gĕi wǒ kàn , wǒ biàn jiè zhe wǒde xíngwéi , jiāng wǒde xìnxīn zhǐ gĕi nǐ kàn .